Úvodná stránka » Memorandum ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia našich klientov pri spracúvaní osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Pri spracúvaní vašich
osobných údajov postupujeme v súlade s platnými právnymi predpismi a zabezpečujeme ich ochranu v maximálnej
možnej miere, ktorá zodpovedá technickej úrovni nami používaných prostriedkov.
Toto Memorandum Ochrany Osobných Údajov (ďalej len ako „Dátové Memorandum“), vám poskytne informácie o
tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázku ohľadom spracúvania
svojich osobných údajov, a taktiež ďalšie dôležité informácie, ktoré súvisia s tým, že ako
spracúvame osobné údaje svojich klientov a návštevníkov internetových stránok www.mola.sk

1. O nás – mola.sk
Sme stránka venujúca sa tvorbe módnej návrhárky Monika Lacekovej.
Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to predovšetkým
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ako aj ďalšími právnymi predpismi.
.V prípade záujmu vám zodpovieme prípadné otázky týkajúce sa
spracúvania vašich osobných údajov, alebo otázky k informáciám obsiahnutým v tomto Dátovom
Memorande.
Kontaktovať nás môžete na tel. +421905404999, alebo mailom mola.podpora@gmail.com

2. Čo sú osobné údaje a prečo máme záujem pracovať s vašimi údajmi?
Za osobný údaj sa považuje taký údaj, na základe ktorého je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. To
znamená, že nejde len o známe identifikátory ako meno, priezvisko, dátum narodenia či rodné číslo. Zákon o ochrane
osobných údajov definuje osobný údaj ako všetky identifikátory a charakteristiky, ktoré vedú k určeniu fyzickej osoby.
Každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, sa považuje za dotknutú osobu podľa Zákona o ochrane
osobných údajov.
Vaše údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracúvaní je odôvodnená tým, že tieto údaje
potrebujeme na poskytnutie a dodanie požadovaného produktu. Napríklad v prípade, ak s vami uzatvárame
zmluvu alebo ide o plnenie zmluvy.
mola.sk teda môže spracúvať osobné údaje na základe priamo vykonateľného právne záväzného
aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ďalej na základe ustanovení
Zákona o ochrane osobných údajov alebo osobitného zákona, alebo na základe súhlasu klienta ako dotknutej osoby
so spracúvaním osobných údajov.

3. Aké údaje spracúvame?
Na e-shope mola.sk spracúvame len také osobné údaje, aby sme vám poskytovali profesionálne služby,
pričom rozsah týchto osobných údajov je určený všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade, ak vaše
osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, zoznam, resp. rozsah údajov je presne uvedený priamo v súhlase, a
to v miere potrebnej na splnenie účelu, na ktorý sú osobné údaje spracúvané.
Medzi spracúvané údaje patria predovšetkým nasledujúce kategórie osobných údajov:

- Identifikačné a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného
pobytu, korešpondenčná adresa, kontaktné telefónne číslo a mailová adresa. Tieto údaje potrebujeme výhradne na dodanie vami, objednaného tovaru a fakturáciu tovaru. Tieto údaje môžu byť poskytované tretím stranám (napr. prepravcovia), z našich interných databáz sú po bezproblémovom dodaní tovaru vymazané.

-Transakčné údajeúdaje o prijatých a odoslaných platbách

4. Na aký účel spracúvame vaše údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu na príslušný účel a to primárne len v rozsahu plnenia zmluvy medzi predávajúcim (www.mola.sk) a kupujúcim.
5. Chránime vaše údaje
Pri spracúvaní vašich OU sme povinní dodržiavať určité povinnosti. Medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré
dodržiavame, patria:
- Spracúvame a zhromažďujeme vaše osobné údaje len na jednoznačné a zákonné účely, a to len po dobu
dosiahnutia účelu, na ktorý sme tieto osobné údaje získali.
- Vedome a neoprávnene nezasahujeme do vašich práv na ochranu osobnosti a na ochranu súkromia.
- Chránime vaše osobné údaje pred stratou, zničením a zneužitím.

6. Kam putujú vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje nie sú sprístupňované mimo mola.sk s výnimkou prípadov, kedy nám takýto
postup vyplýva z vami udeleného súhlasu alebo príslušného právneho predpisu.
To znamená, že Vaše osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté ďalším tretím osobám, resp.
príjemcom, ak nám túto povinnosť ukladá Zákon o ochrane osobných údajov, priamo vykonateľný právne záväzný
akt Európskej únie alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná. Rovnako môžeme poskytnúť
vaše osobné údaje tretím osobám resp. príjemcom, ak takéto sprístupnenie alebo poskytnutie je zmluvne dohodnuté
medzi mola.sk a vami ako klientom a/alebo vy ako klient ste mola.sk na
takéto konanie poskytli svoj súhlas.
mola.sk nezverejňuje získané osobné údaje klientov.
mola.sk využíva pri svojej činnosti aj služby zmluvných partnerov. V niektorých prípadoch dochádza
pri tejto činnosti k spracúvaniu osobných údajov. Ide najmä o prepravu tovaru a komunikáciu medzi predávajúcim(mola.sk) a Vami.
V týchto prípadoch dbáme na dôsledný výber svojich zmluvných partnerov, posudzujeme ich spoľahlivosť a v
zmluvnom vzťahu máme zmluvne ošetrené pravidlá ochrany osobných údajov. Zákon nám ukladá, aby sme ako
prevádzkovateľ vašich osobných údajov pri výbere sprostredkovateľa zisťovali jeho odbornú, technickú, organizačnú
a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opatreniami podľa §
19 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

Sprostredkovatelia:

  • prepravca (Slovenská pošta)
  • hostingová spoločnosť (Zoner a. s.)
  • Google (mailová schránka)

Cezhraničný prenos osobných údajov:
Vaše osobné údaje môžu byť predmetom predmetom cezhraničného prenosu do krajín v rámci Európskej únie, alebo mimo nej. Osobné údaje klientov neprenášame do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov, ak tak nie je pri konkrétnom druhu obchodu dohodnuté alebo ak to nevyplýva z povahy obchodu.

7. Aké máte práva?
V zmysle uvedeného ustanovenia máte právo od nás požadovať:
- potvrdenie, či sú alebo nie sú vaše osobné údaje spracúvané;
-  všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov v našich informačných systémoch;
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali vaše osobné údaje na
spracúvanie;
- zoznam svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania;
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú
predmetom spracúvania;
- likvidáciu svojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil. Ak sú predmetom spracúvania úradné
doklady obsahujúce osobné údaje, môžete požiadať o ich vrátenie;
- likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona;
- blokovanie svojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak
spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu.
Poskytnutie vašich osobných údajov je totiž dobrovoľné, nemôžeme si od vás nijakým spôsobom vynucovať súhlas
so spracúvaním vašich osobných údajov a ste oprávnený/-á odmietnuť poskytnutie svojich osobných údajov.

Ako náš klient máte právo na opravu svojich nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov v našich informačných
systémoch. V takom prípade nás neváhajte kontaktovať, ak ste zistili, že o vás vedieme nesprávne alebo neaktuálne
záznamy. Rovnako ak sa domnievate, že my alebo niektorí z našich sprostredkovateľov vykonávame spracúvanie
vašich osobných údajov v rozpore so zákonom, môžete nás alebo konkrétneho sprostredkovateľa požiadať o
vysvetlenie resp. žiadať, aby sme my alebo konkrétny sprostredkovateľ odstránili vzniknutý stav.
Rovnako máte právo obrátiť sa aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať, aby nápravu u nás
zabezpečil.

8. Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi, resp. ak ide o osobné
údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania sa
líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame.
Vaše údaje spracúvame výhradne z dôvodu vybavenia objednávky a to po dobu najviac 2 mesiacov (60 kalendárnych dní) od dodania tovaru.

11. Spracúvanie údajov prostredníctvom cookies
O návštevníkoch a používateľoch našich Internetových stránok sme oprávnení zhromažďovať a iným spôsobom
spracúvať údaje prostredníctvom nástrojov slúžiacich na automatizované zhromažďovanie údajov, najmä súborov
cookies, protokolov a iných bežne používaných nástrojov na získavanie informácií prostredníctvom internetových
stránok.
Pod pojmom cookie je možné predstaviť si malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača
(tabletu, smartfónu) z internetovej stránky, ktorú práve navštevujete. V počítači sa súbor údajov uloží a pri každej
ďalšej návšteve rovnakej webovej stránky odošle počítač informáciu nášmu serveru.
Väčšina internetových stránok, vrátane tých našich, využíva cookies. Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť vám
používanie našich Internetových stránok. Súbor cookie totiž umožní webovej stránke rozpoznať, či ste ju už v
minulosti navštívili a o ktorú sekciu ste mali záujem. Zároveň sú to práve cookies, vďaka ktorým si môžete uložiť
svoje užívateľské nastavenia ako rozpoznanie jazyka či zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. Pomocou cookies
uchovávame údaje, ktoré nespájame s vašou osobou a prostredníctvom získaných údajov nerealizujeme identifikáciu
klienta.
Použitie súborov cookies nie je pre vás nebezpečné, cookies nemôžu prenášať vírusy ani čítať údaje z harddisku
zariadenia.
Návštevou našich Internetových stránok automaticky vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie. Tento
postup vyplýva z § 55 ods. 5 zákona č. 355/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podľa ktorého sa za súhlas
na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového
programu.
Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na slobodnej vôli každého používateľa webovej
stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť váš internetový prehliadač tak, aby
prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať vám cookie. Potom sa
však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si
predstavovali, alebo že časti stránok pre vás nebudú dostupné.
Využívame výhradne anonymizované informácie na základe, ktorých nie sme schopný identifikovať akúkoľvek fyzickú osobu.

Uvedomujeme si vážnosť a aktuálnosť témy ochrany osobných údajov, a preto sme v Memorande zosumarizovali
proces, akým pristupujeme k vašim osobným údajom a na aký účel ich využívame. Týmto dokumentom vás chceme
ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s dôverou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a
využívajúc dostupnú mieru technologickej ochrany.
V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte
nám na mola.podpora@gmail.com

Bratislavské módne dni

MOLA design - Bratislavské módne dni jeseň 2012
Monika Laceková
Atelíér 71 Hlavná 221/25 900 42 Dunajská Lužná
+421908909444